แนบไฟล์เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ข้อกำหนดการใช้งาน


 1. เกี่ยวกับระบบ
  ระบบนี้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อลดการใช้กระดาษ และความถูกต้องของข้อมูล กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงจัดให้มีการแนบไฟล์เอกสารประกอบคำขอผ่านระบบ ก่อนทำการยื่นจริงที่ฝ่ายรับคำขอกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 2. ข้อกำหนดของไฟล์เอกสาร
  เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้องตามที่ผู้ขอได้จัดทำ กรมทรัพย์สินทางปัญญากำหนดให้ใช้ไฟล์ Pdf ที่แปลงจากไฟล์เอกสารต่างๆ เช่น ไฟล์ Word ไฟล์ Excel สำหรับไฟล์ที่เป็นข้อความได้แก่ รายละเอียดการประดิษฐ์ ข้อถือสิทธิ และ บทสรุปการประดิษฐ์ โดยเอกสารอื่นๆนั้น สามารถใช้ไฟล์ Pdf ที่ได้จากการสแกนเอกสารหรือภาพต่างๆได้ โดยเอกสารที่แนบในระบบถือเป็นชุดเอกสารประกอบคำขอที่ยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาตาม พรบ.สิทธิบัตร ปี 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. การใช้งาน
  หลังจากได้อัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบคำขอ ท่านต้องนำส่งรหัสอ้างอิงที่ได้จากระบบ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับคำขอ และชำระค่าธรรมเนียมที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา การยื่นคำขอจึงถือว่าเสร็จสมบูรณ์ โดยท่านสามารถพิมพ์รหัสอ้างอิงที่ปรากฎอยู่บนหน้าจอเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ หรือใช้เอกสารที่ระบบจัดส่งให้ตามที่อยู่อีเมลที่ท่านได้บันทึกไว้
 4. การเก็บรักษาไฟล์
  ไฟล์ที่แนบจะถูกเก็บรักษาไว้บนเครื่องแม่ข่ายของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้ข้อกำหนดความปลอดภัยของกรมฯ ซึ่งไฟล์จะมีอายุ 7 วันหลังจากอัพโหลดเข้าสู่ระบบ กรณีเกินระยะเวลาไฟล์จะถูกลบออกจากเครื่องแม่ข่ายโดยไม่มีการสำรองข้อมูลไว้ ดังนั้น ผู้ยื่นต้องยื่นไฟล์ดังกล่าวในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 5. การใช้งานระบบ
  เมื่อผู้ใช้กดยอมรับ หมายความว่าผู้ใช้ได้ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบว่าผู้ใช้บริการทำผิดเงื่อนไข ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถยกเลิกการใช้งานของท่านได้ทันที
 
© 2021 DIP